Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị CNTT cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam

Đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị CNTT cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam

1. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị CNTT cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Mục tiêu chính: Đảm bảo thiết bị cần thiết nhằm thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước. Đến năm 2014, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng, đảm bảo tốc độ nhanh hơn, thuận tiện hơn.

4. Địa điểm đầu tư: Tại 25 cơ quan là các sở ngành tỉnh Hà Nam.

5. Tổng mức đầu tư: 4.129,8 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

8. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Xem chi tiết thông tin dự án