Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi thay từ cuộc vận động

Tin tức - Sự kiện Chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam  
Đổi thay từ cuộc vận động
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động và triển khai từ năm 1995. Ngay từ khi tái lập tỉnh, bắt nhịp với phong trào chung, cuộc vận động đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được các tổ chức thành viên chung tay phối hợp và được sự ủng hộ hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã tạo nên một diện mạo mới cho Hà Nam. Tỷ lệ hộ đói không còn, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm và đang trên đà giảm nghèo bền vững. Đời sống văn hóa cũng có sự đổi thay rõ nét, những hủ tục lạc hậu nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã được xóa bỏ. Nếu như năm 1997, tỷ lệ gia đình văn hóa chỉ đạt khoảng 50%, thì đến hết năm 2016 tỷ lệ này đạt gần 90%; số làng văn hóa chỉ có 6 thôn, làng ban đầu đến nay sau hơn 20 năm đã có trên 1.000 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Trong những năm gần đây, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành các tiêu chí, nhất là tiêu chí về đường giao thông và cơ sở hạ tầng. Theo đó, ban công tác mặt trận cơ sở và các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân hiến trên 14.000m2 đất làm 1.800 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 283 nhà văn hóa và đóng góp ngày công lao động, nâng cấp 1.799 phòng học. Năm 2016, trên cơ sở các kết quả đã đạt được của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cũng là để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên triển khai cuộc vận động mới này. Với những kết quả đạt được 20 năm qua từ cuộc vận động về xây dựng văn hóa, giai đoạn tiếp theo chắc chắn cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ tiếp tục được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm, hưởng ứng thực hiện./.