Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Bưu chính, viễn thông – Hà Nam: Thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ và 61 năm ngày truyền thống ngành

Các sở ban ngành Sở Thông tin và Truyền thông  
Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Bưu chính, viễn thông – Hà Nam: Thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ và 61 năm ngày truyền thống ngành

Ngày 15/8, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hà Nam đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức của Sở, kỷ niệm 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ và 61 năm ngày truyền thống ngành (15/8/1945-15/8/2006).

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang của các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện qua 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ, truyền thống 61 năm trưởng thành và phát triển. Lịch sử truyền thống Ngành luôn gắn bó mật thiết với lịch sử Cách mạng của dân tộc. Tháng 5/1941, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra lời dạy về thông tin liên lạc của cách mạng: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”. Kể từ đó, định hướng đúng đắn về vai trò, vị trí của công tác thông tin liên lạc đã luôn được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viễn chức ngành Bưu điện ghi nhớ và thực hiện. Trong hai cuộc kháng chiến gian khổ và oanh liệt, gần một vạn cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu thông tin liên lạc. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Ngành đã hoàn thành thắng lợi Chiến lược "Tăng tốc độ phát triển" cho giai đoạn 1993-2000 và tiếp tục thực hiện Chiến lược "Hội nhập và phát triển".

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống mười chữ vàng: "Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình", ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Ngành. Đồng chí đã nhấn mạnh những nội dung mà Ngành cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới và biểu dương những cán bộ, công chức có thành tích suất xắc trong công việc, đồng thời phát động phong trào văn nghệ - thể thao để nâng cao sức khoẻ và tinh thần cho cán bộ công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tin liên quan