Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Ban chấp hành đảng bộ tỉnh thông qua chương trình cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010)
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Sáng qua (16/11) Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị thảo luận, thông qua chương trình cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010). Đồng chí Đinh Văn Cương, ủy viên T.W Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Sau 5 năm thực hiện giai đoạn I (2001-2005), công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện trên địa bàn tỉnh ở cả 4 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công. Công tác cải cách hành chính đã củng cố, tăng cường hiệu lực quản lý, từng bước phân định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính từ tỉnh đến huyện, xã được kiện toàn, sắp xếp từng bước hoạt động hiệu quả hơn.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: Việc xây dựng cơ chế chính sách còn lúng túng, chưa kịp thời, thủ tục hành chính tuy đã được rà soát song vẫn còn phức tạp, chưa chuẩn hóa, bộ máy hành chính được sắp xếp lại song vẫn chưa tinh giảm, số đầu mối có chiều hướng tăng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức ở từng cơ quan, đơn vị còn nhiều bất cập, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, kiên quyết... BCH Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận và nhất trí thông qua chương trình cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) với mục tiêu: Phấn đấu xây dựng bộ máy hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp với các giải pháp: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của UBND và Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về cải cách hành chính; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hành chính, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời.