Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục BCH đảng bộ tỉnh thông qua chương trình nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2007
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Ngày 5-1, đồng chí Đinh Văn Cương, ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2007. Tại hội nghị, BCH đảng bộ tỉnh đã nhất trí với đánh giá: Trong năm 2006, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.    Các cấp, các ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Năm 2006, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước tiến bộ mới, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Lề lối, phong cách lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng đảng đó là: sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền còn có mặt hạn chế, yếu kém; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa cao…Sau khi tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, giải pháp vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2007, các đồng chí trong BCH đảng bộ tỉnh nhất trí năm 2007 phấn đấu: 85% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với tổ chức, hoạt động của HĐND, UBND, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể nhân dân theo phương châm hướng mạnh về cơ sở… Cũng tại hội nghị này BCH Đảng bộ tỉnh đã thông qua chương trình phát triển toàn diện đời sống văn hóa cơ sở của tỉnh đến năm 2010 và 2 đề án về nâng cao chất lượng xây dựng và công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa đến 2010; và đề án Bảo tồn, tôn tạo di tích của tỉnh đến năm 2010.