Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, trách nhiệm thực thi pháp luật cho cán bộ, công chức, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn và các tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 như sau: Tiếp tục tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân như: Luật Cư trú, Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 150/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự... phù hợp từng địa bàn, đối tượng, thời điểm làm cho nhân dân hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Phổ biến quán triệt và học tập các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, các văn bản có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức: Pháp lệnh cán bộ công chức; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định pháp luật chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức thuộc từng ngành cụ thể...

Đối với thanh niên, học sinh: Phổ biến các quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của trẻ em; quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em, pháp luật về giao thông, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Thanh niên; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hình sự...

Kế hoạch cũng nêu rõ những yêu cầu đối với công tác phổ biến giáo dục cho người lao động, người quản lý và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp; phổ biến giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Căn cứ vào đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật và điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương việc phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện bằng các hình thức chủ yếu: Tuyên truyền miệng, thông qua hội nghị tuyên truyền, các lớp tập huấn hoặc lồng ghép trong các hội nghị khác của ngành, đơn vị; thông qua truyền hình, báo, đài, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung pháp luật; thông qua tủ sách pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. Trong quá trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và các cơ quan, tổ chức khác; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức đó phát huy vai trò, tham gia tích cực vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật.