Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Ban hành Đề án Tuyên truyền phòng, chống ma tuý
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 800/QĐ-BCĐ ngày 10/7/2008 về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền phòng, chống ma tuý tỉnh Hà Nam đến năm 2010.

Theo đề án, mục tiêu từ nay đến năm 2010 phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục trong các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân tại địa bàn dân cư để phát huy tính chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức và mỗi người dân trong công tác phòng, chống ma tuý. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và một số tồn tại trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005, đề án đã xây dựng những mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2010: 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đưa công tác phòng, chống ma tuý trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch công tác hàng năm là một nội dung của phong trào thi đua; đảm bảo trên 90% nhân dân được tiếp cận thông tin truyền thông về ma tuý; Nhà văn hoá, Thư viện tỉnh và 100% nhà văn hoá, thư viện cấp huyện có tài liệu tuyên truyền và có góc truyền thông về phòng, chống ma tuý…

Đề án đã nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp về: nhận thức, công tác vận động quần chúng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý. Ban chỉ đạo tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan phối hợp đồng bộ thực hiện nội dung đề án: Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm chỉ đạo công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lồng ghép chương trình thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý với chương trình xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các chương trình văn hoá - thông tin cổ động trực quan; Công an tỉnh phối hợp cung cấp thông tin về thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng thông tin, mở các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma tuý…

Đề án Tuyên truyền phòng, chống ma tuý tỉnh Hà Nam đến năm 2010 sẽ được triển khai trong năm 2008, sơ kết vào quý IV/2009, tổng kết vào quý IV/2010./.