Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Huyện ủy Thanh Liêm: Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chiến lược cán bộ trong 10 năm, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Với quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhìn chung, chiến lược cán bộ được Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện theo đúng quan điểm, phương hướng về công tác cán bộ của Đảng: Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, đảm bảo đúng quy trình; công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nề nếp; công tác bồi dưỡng cán bộ được chú trọng đào tạo bằng nhiều hình thức, phù hợp với chức danh, chuyên môn, chủng loại cán bộ; công tác bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng quy hoạch, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy tốt năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chính sách cán bộ về đào tạo, bồi dưỡng, về sử dụng và quản lý cán bộ, về chế độ đãi ngộ vật chất và động viên tinh thần… Qua đó, đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự giác rèn luyện phấn đấu, ý thức trách nhiệm trong công tác và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được nâng lên, phát huy sức mạnh tập thể, tạo ra sự tiến bộ và kết quả cụ thể trong các cơ quan đơn vị.

Tuy nhiên, công tác cán bộ còn một số hạn chế: Thực hiện đánh giá cán bộ ở một số cấp ủy chưa được coi trọng đúng mức, còn mang tính hình thức; một số  cấp uỷ và tổ chức Đảng chưa coi trọng công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có lúc, có nơi chất lượng chưa cao; chưa thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác tổ chức, bộ máy cán bộ là nhiệm vụ cốt lõi, Ban Thường vụ huyện ủy đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020: Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo theo tiêu chuẩn nghị quyết TW3 (khóa VIII) đã đề ra; phấn đấu đến năm 2010, đội ngũ cán bộ cấp huyện cơ bản tốt nghiệp đại học chuyên môn, 40% cán bộ đương chức, 25% cán bộ dự nguồn có trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên; phấn đấu đến năm 2010, đội ngũ cán bộ xã, thị trấn cơ bản có bằng trung cấp chuyên môn, trung cấp chính trị, quản lý nhà nước./.