Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Huyện uỷ Thanh Liêm: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS&KHHGĐ”
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Vừa qua, Ban Thường vụ huyện uỷ Thanh Liêm đã tiến hành sơ kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS&KHHGĐ.

Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ) trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nhận thức của nhân dân đã có bước chuyển biển rõ rệt, quy mô gia đình nhỏ có 1 hoặc 2 con được chấp nhận ngày càng rộng rãi, nhịp độ gia tăng dân số trên toàn huyện giảm và dần đi vào ổn định, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao về vật chất và tinh thần.

Năm 2005, tỷ lệ giảm sinh toàn huyện đạt 0,41 ‰, vượt 0,11  so với kế hoạch; năm 2006 đạt 0,32 ‰, vượt 0,1 ‰ so với kế hoạch; năm 2007 đạt 0,4 ‰, vượt 0,12 so với kế hoạch. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: Năm 2005 giảm 0,75% so với năm 2004; năm 2006 giảm 0,5% so với kết hoạch; năm 2007 giảm 0,8% so với kế hoạch. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác DS&KHHGĐ, Ban Thường vụ huyện uỷ sẽ tập trung làm tốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, coi công tác DS&KHHGĐ là một nhiệm vụ quan trọng, có tác động tích cực đến chính sách xoá đói giảm nghèo ở địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ trong quần chúng nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm ổn định về quy mô, cơ cấu và phân bố dân số, kiên định thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong đường lối chiến lược dân số Việt Nam, Chiến lược dân số Hà Nam giai đoạn 2006-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo và việc làm./.