Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục 5 giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Ngày 15/9/2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Đinh Văn Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành các chương trình, đề án trọng tâm, trọng điểm: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, đi sâu, đi sát cơ sở, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; Phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và vai trò trách nhiệm của từng đồng chí cấp uỷ viên, đoàn kết sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác; 8/15 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân có nhiều chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ: Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triên kinh tế - xã hội đến năm 2020, quy hoạch mở rộng thành phố Phủ Lý. Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm giai đoạn 2006 - 2010; đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản lấp đầy diện tích 3 khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thành giải phóng mặt bằng và từng bước đầu tư hạ tầng 5 khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt, đưa giá trị sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp chiếm 50% giá trị sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nội bộ ngành, phấn đấu phát triển chăn nuôi thuỷ sản thành ngành mũi nhọn. Thứ ba, đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá - xã hội; phát triển và giữ vững quy mô giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân nơi thu hồi đất nông nghiệp. Thứ tư, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân đảng viên có vi phạm theo quy định; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung 01 Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ./.