Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt 184 tỷ đồng
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung

Theo báo cáo của Sở Tài chính, ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2006 đạt 184 tỷ đồng, bằng 55% so với dự toán TW giao và 52% dự toán phấn đấu của địa phương, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2005. Trong 17 chỉ tiêu thu, có 5 chỉ tiêu thu đạt 70% dự toán trở lên, bao gồm thu tiền thuê đất đạt 117%, thuế nhà đất đạt 90%, thuế chuyển quyền sử dụng đất (SDĐ) đạt 90%, thuế SDĐ nông nghiệp đạt 78%, thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 77%. Có 2 chỉ tiêu thu dưới 50% dự toán, đó là thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW chỉ đạt 30%, thuế thu nhập 33%. Mười chỉ tiêu thu còn lại đều đảm bảo tiến độ TW giao qua đó góp phần đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách của địa phương.