Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2010
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Tham dự Lớp Tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH; Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở LĐTB&XH cùng 133 học viên là Lãnh đạo phòng LĐTB&XH và cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em các huyện, thành phố, cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Dự, Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em ( Sở LĐTB&XH) giảng bài tại lớp tập huấn
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Dự, Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Sở LĐTB&XH) giới thiệu các nội dung: Quy định tiêu chuẩn, xã, phường phù hợp với trẻ em; Trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em; Quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục; Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2009 - 2010 của ngành LĐTB&XH; Kế hoạch hành đồng quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
Qua lớp tập huấn các học viên được trang bị kiến thức, được cập nhật các văn bản mới của Trung ương về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, góp phần tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn giúp đỡ các gia đình và trẻ em trong việc chăm sóc con em tại gia đình và cộng đồng./.