Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Bài phát biểu của đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Hội nghị đã nghe Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo đánh giá tổng kết 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động của tỉnh và 4 ý kiến tham luận của các đại biểu cơ sở, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá những kết quả đạt được và thống nhất một số vấn đề sau:
Về đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là Cuộc vận động lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta nói chung, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng. Qua 4 năm thực hiện, Cuộc vận động đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tạo bước chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, khơi dậy phong trào học tập, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong tổ chức thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã gắn Cuộc vận động với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong Đảng và trong xã hội đã tạo được sự thống nhất và đồng thuận về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay, trước hết là trách nhiệm của tổ chức Đảng. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy rõ triển khai thực hiện cuộc vận động là một chủ trương đúng và trúng của Đảng, phù hợp với lòng dân, được đông đảo quần chúng nhiệt tình tham gia.
Qua học tập các chủ đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua thực hiện Cuộc vận động, ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên, biểu hiện qua các hành động tự giác “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng.
Việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đã được nhiều cấp ủy được cụ thể hóa thành chủ trương hành động của toàn địa phương, đơn vị, cá nhân và trở thành việc làm tự giác của mỗi người trong những công việc hàng ngày đã diễn ra trong phạm vi rộng với những thành tích, cấp độ khác nhau và được tôn vinh qua những trang sổ vàng truyền thống của từng địa phương, đơn vị. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc ở cơ quan, đơn vị có chuyển biến rõ nét. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức được nâng cao hơn. Trong nhân dân, các hoạt động xã hội được đẩy mạnh; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn thể hiện đậm nét hơn.
Ở tất cả các ngành, địa phương, lĩnh vực công tác đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và các nhân điển hình, gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong 4 năm qua đã có 285 tập thể và 378 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tại Hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 129 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động trong 4 năm qua; trao 21 giải thưởng cho 21 tác giả có tác phẩm đoạt giải trong Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí viết về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời Ban Chỉ đạo của tỉnh sẽ lựa chọn 15 cá nhân và 2 tập thể đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương khen thưởng.
Có thể khẳng định trong 4 năm qua Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh, của từng địa phương đơn vị.
Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc triển khai Cuộc vận động có lúc, có nơi, có địa phương chưa thật sự sâu rộng. Sự chuyển biến về nhận thức chưa đồng đều, kết quả “làm theo” chưa thực sự rõ nét, chưa tạo ra phong trào rộng lớn, mang tính tự giác cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số nơi Cuộc vận động còn nặng tính hình thức, chưa có chiều sâu, những mô hình tốt, cách làm hay chưa được phát hiện, biểu dương, rút kinh nghiệm và nhân rộng kịp thời. Vẫn còn một số bộ phận cán bộ, đảng viên sống thiếu lý tưởng, thực dụng, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc, quan liêu, chưa gắn bó mật thiết với nhân dân; đó là những vấn đề cần phải được khắc phục.
Đ/c Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 Về phương hướng, nhiệm vụ Cuộc vận động trong thời gian tới. Mục đích của tổng kết cuộc vận động là đánh giá cái được, cái chưa được để tiếp tục thực hiện được tốt hơn. Đất nước ta đang đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH, mở cửa và hội nhập quốc tế. Chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với không ít những thách thức. khó khăn. Do vậy tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là vô cùng cần thiết đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phát huy những kết quả đạt được trong 4 năm qua, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và thực hiện Cuộc vận động; đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội, phải tạo được tính tự giác trong mỗi đơn vị, cá nhân việc học tập và là theo tấm gương của Bác. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh có cơ hội tiếp tục phấn đấu cống hiến và trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong mọi hoạt động của tổ chức và cá nhân. Thông qua Cuộc vận động để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong thời kỳ đổi mới.
Hai là, cần nhận thức rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm thường xuyên, suốt đời. Mỗi người phải không ngừng trau rồi, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, sống có lý tưởng, hoài bão, biết sống vì cộng đồng, vì xã hội; không thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải nỗ lực phải nhân lên nữa, nhất là các đơn vị cá nhân được khen thưởng phải thực sự là một hành động lan tỏa.
Ba là, Ban chỉ đạo cuộc vận động các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh rút kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, có những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để đưa Cuộc vận động phát triển rộng khắp, có chiều sâu, đi vào thực chất và mang tính bền vững.
Bốn là, trong việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động ở các đơn vị phải hết sức rõ ràng và cụ thể, gắn chặt với từng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, từng phong trào, từng hoạt động thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Cần tiếp tục xác định rõ nội dung “làm theo” phù hợp với từng đối tượng để mỗi người tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của người.
Năm là, Ban chỉ đạo các cấp cần chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; đồng thời uốn nắn phê bình những cá nhân, tập thể chưa thực hiện tốt Cuộc vận động, nâng cao tinh thần tự phê bình, chống bệnh thành tích, hình thức trong triển khai Cuộc vận động; làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các cấp để có nhiều điển hình hơn nữa trong hoạt động “ làm theo lời Bác”./.