Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đảng bộ Viễn thông Hà Nam: Những kết quả sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Ngay sau khi có Kế hoạch số 16 ngày 02/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Viễn thông Hà Nam đã thành lập BCĐ thực hiện cuộc vận động, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đảng bộ đã quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức phấn đấu rèn luyện, làm tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Công tác triển khai cuộc vận động còn được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các diễn đàn, các buổi tọa đàm, các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp của chuyên môn và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền cuộc vận động, trao đổi việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác. Đặc biệt, năm 2007, Đảng bộ đã tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 02 thí sinh xuất sắc được chọn tham gia Hội thi cấp trên, trong đó 01 thí sinh đạt giải nhì, 01 thí sinh đạt giải ba cấp tỉnh và 01 khuyến khích cấp ngành. Các việc làm thiết thực trên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tự giác trong quá trình rèn luyện cho từng cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động.
         
Đảng bộ Viễn thông Hà Nam – một trong 4 đảng bộ vinh dự được tham gia giao lưu biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu “Học tập và
Bằng việc triển khai cụ thể, sát với thực tiễn, có sự chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên của BCĐ, cuộc vận động đã đạt được kết quả toàn diện về mọi mặt. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh, tự giác, đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phương thức lãnh đạo được đổi mới, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ an ninh quốc phòng, phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và nhu cầu của nhân dân trong tỉnh. Các sản phẩm dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin mới được đưa vào khai thác như: dịch vụ truyền hình theo yêu cầu (MyTV), các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền mạng 3G để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Doanh thu phát sinh tăng trung bình 16 - 20%/năm; năng suất lao động tăng 25 - 35%/năm; nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước; thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần làm tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. Năm 2009, trong Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Nam, Viễn thông Hà Nam đạt giải nhì cho giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử Viễn thông Hà Nam tại địa chỉ: www.vnpthanam.vn;  01 giải ba (Hệ thống điều hành công văn công việc) được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Qua 4 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan tỏa, tác động mạnh tới tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động. Nhiều cách làm hay và sáng tạo đã xuất hiện thông qua nhận thức từ "học tập" sang "làm theo"như việcphát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong toàn Đảng bộ. Những bài học kinh nghiệm có thể rút ra sau 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động là: Cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, triển khai thực hiện có sự vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, theo đó chỉ đạo các tập thể, cá nhân đăng ký các việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện vào các kỳ sinh hoạt; Chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để tổ chức thực hiện có hiệu quả; Phải gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện tốt các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động trong đơn vị; Kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương tập thể và cá nhân điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động.
Phát huy kết quả và thành tích đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Viễn thông Hà Nam tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng đi vào chiều sâu, lấy việc "làm theo” tấm gương đạo đức của Bác làm nhiệm vụ trọng tâm, "nêu gương" làm giải pháp động lực; gắn việc triển khai cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tự giác trong quá trình rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động./.