Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII: Thảo luận các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan giải quyết
Nội dung
Trên cơ sở nhất trí với những nội dung cơ bản của Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn để tình trạng kéo dài; Thu hút đầu tư hạn chế về chất lượng, chưa có dự án công nghệ cao, các vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn bức xúc; Cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011, BCH Đảng bộ tỉnh đề nghị xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu theo hướng phù hợp, sát với thực tế và đảm bảo tính khả thi như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, mức giảm tỉ lệ hộ nghèo, chỉ tiêu về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. BCH nhất trí và đặc biệt đề cao một số giải pháp chủ yếu trong đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2011: Rà soát năng lực một số nhà đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục vụ yêu cầu về nguồn nhân lực, nguồn lao động đã qua đào tạo trên địa bàn tỉnh.
Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào việc các cấp, các ngành phải xác định trọng tâm, trọng điểm để điều hành kinh tế - xã hội trong năm 2011 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho cấp cơ sở, đặc biệt là những địa phương khó khăn; huy động các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với định hướng và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Xuân Lộc nhấn mạnh: Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các mục tiêu nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi mọi cấp uỷ phải vào cuộc quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng của cả năm. Cần chú trọng đến việc thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường bền vững, đồng thời cần đặc biệt quan tâm tới việc dạy nghề cho nông dân và dạy nghề chất lượng cao để giảm dần việc thiếu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm phiền hà cho nhân dân. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh sẽ chọn tiếp 17 xã để tập trung xây dựng. Bên cạnh đó, năm 2011 các xã còn lại trên địa bàn tỉnh chọn mỗi xã một thôn để xây dựng theo các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 22 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới./.