Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Ngày hết hạn 11/11/2020
Trích yếu nội dung Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.