Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của ​ UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày hết hạn 18/06/2021
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của ​ UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.