Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Ngày hết hạn 15/04/2022
Trích yếu nội dung

ĐỀ ÁN

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM

ĐẾN NĂM 2025

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

 

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.