Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 05/05/2023
Trích yếu nội dung Dự thảo Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.