Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam​
Ngày hết hạn 08/06/2024
Trích yếu nội dung

Quyết định Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.