Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Sở Tài chính xin ý kiến tham gia các Dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt
Ngày hết hạn 29/01/2018
Trích yếu nội dung 1. Nghị quyết về phân bổ kinh phí 
2. Nghị quyết  về chế độ công tác phí
3. Nghị quyết về chế độ bồi dưỡng 
4. Nghị quyết về mức trích từ các khoản thu hồi 
5. Nghị quyết về nội dung, mức chi hoạt động giám sát​ 
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.