Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Hà Nam​
Ngày hết hạn 21/11/2019
Trích yếu nội dung

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Hà Nam


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.