Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quy định số lượng, chức danh và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 27/01/2020
Trích yếu nội dung
Dự thảo Quy định số lượng, chức danh và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.