Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được xây dựng thống nhất và dùng chung trên phạm vi cả nước

Các sở ban ngành Sở Tư pháp  
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được xây dựng thống nhất và dùng chung trên phạm vi cả nước
Ngày 28/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2015.