Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Các sở ban ngành Sở Y tế  
Cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Hiện nay, đội ngũ y tế thôn, xóm đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ (CSSK) cho nhân dân. Đây là lực lượng đi đầu và là tuyến y tế trực tiếp, gần dân nhất trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, giúp nhân dân phòng chống các loại dịch bệnh, đảm bảo cho mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.