Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác cải cách hành chính huyện Duy Tiên

UBND các huyện, thành phố Huyện Duy Tiên  
Công tác cải cách hành chính huyện Duy Tiên

 Công tác cải cách hành chính được UBND huyện coi là giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Để đơn giản hoá, công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, UBND huyện đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1072/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện được bố trí 2 cán bộ có trình độ Đại học, có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao do lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện phụ trách trực tiếp. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện hoạt động theo quy chế đã ban hành. Thực hiện niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc.

Đối với UBND xã, thị trấn: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 và Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2008 về việc công khai thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND xã, thị trấn và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn./.