Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty TNHH huyện Kim Bảng

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Kim Bảng  
Công ty TNHH huyện Kim Bảng

1. Công ty Liên doanh 14

Trụ sở: Thôn Quyển Sơn, Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Phạm Quốc Tam – 1952
Vốn điều lệ: 4.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000137, ngày cấp: 28/3/2002

2. Công ty TNHH Bảo Linh

Trụ sở: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác đá
Giám đốc: Lê Đăng Nguyên -29/6/5400
Vốn điều lệ: 700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000261, ngày cấp: 1/7/2003 

3. Công ty TNHH Bình Sơn

Trụ sở: Hồng Sơn, Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Khai thác, chế biến đá
Giám đốc: Đinh Văn Nga – 1947
Vốn điều lệ: 480 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000039, ngày cấp: 30/10/2000

4. Công ty TNHH Chế biến Khoáng sản Triệu Long

Trụ sở: Núi Vồng, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác đá
Giám đốc: Nguyễn Thị Lý - 15/8/58
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000267, ngày cấp: 18/8/2003

5. Công ty TNHH Công trình 10

Trụ sở: Lạc Nhuế, Đồng Hóa, Kim Bảng
Ngành nghề: Xây dựng, thương mại
Giám đốc: Phạm Văn Nghiệp – 1974
Vốn điều lệ: 2.600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000061, ngày cấp: 30/3/2001 

6. Công ty TNHH Công trình 9

Trụ sở: Lạc Nhuế, Đồng Hóa, Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi
Giám đốc: Đinh Công Nương - 9/8/65
Vốn điều lệ: 4.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000066, ngày cấp: 19/04/2001 

7. Công ty TNHH Dệt Chí Hường

Trụ sở: Châu Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Dệt, nhuộm, xây dựng, bột nhẹ
Giám đốc: Nguyễn Nam Phong
Vốn điều lệ: 1.700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 046135, ngày cấp: 22/3/1995

8. Công ty TNHH Dệt Hà Nam

Trụ sở: Châu Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Dệt nhuộm vải
Giám đốc: Nguyễn Hữu Thanh
Số đăng ký kinh doanh: 050149, ngày cấp: 11/12/1996 

9. Công ty TNHH Dệt Trường An

Trụ sở: Quế, Kim Bảng
Ngành nghề
: Dệt nhuộm vải
Giám đốc: Nguyễn Văn Tốn
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 072530, ngày cấp: 16/8/1999

10. Công ty TNHH Đức Nam

Trụ sở: Bút Sơn, xã Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng, khai thác đá
Giám đốc: Lê Văn Đức – 1964
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000260, ngày cấp: 8/8/2003

11. Công ty TNHH Hà Phương

Trụ sở: Xã Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác đá
Giám đốc: Phạm Quốc Hưng - 07/8/69
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000281, ngày cấp: 23/10/2003

12. Công ty TNHH Hoàng Sơn

Trụ sở: c.trời Bút Sơn, Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác chế biến đá, vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Sách - 20/10/69
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000087, ngày cấp: 14/8/2001

13. Công ty TNHH Hồng Ngọc

Trụ sở: Châu Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng
Giám đốc: Trần Văn Trung
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 050102, ngày cấp: 31/8/1998

14. Công ty TNHH Hợp tác phát triển Hoàng Dương

Trụ sở: Xã Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Sản xuất thức ăn gia súc
Giám đốc
: Hoàng Huy Hoàng – 1977
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000164, ngày cấp: 18/6/2002

15. Công ty TNHH Huy Hoàng

Trụ sở: Châu Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: San lấp, xây dựng
Giám đốc
: Lại Văn Hoàn
Vốn điều lệ
: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 043491, ngày cấp: 28/4/1999

16. Công ty TNHH Kim Quy

Trụ sở: Bút Phong, Liên Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: May mặc, sản xuất sản phẩm từ gỗ
Giám đốc: Nguyễn Thị Tuyến - 19/01/64
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000327, ngày cấp: 11/3/2004

17. Công ty TNHH Long Tín

Trụ sở: Xã Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác đá, xây dựng
Giám đốc: Trần Văn Tín - 13/12/69
Vốn điều lệ: 4.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000352, ngày cấp: 19/4/2004

18. Công ty TNHH Nam Phương

Trụ sở: Hồng Sơn, Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Vận tải hàng hoá, khai thác đá
Giám đốc: Nguyễn Tạo - 02/03/44
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000318, ngày cấp: 12/2/2004

19. Công ty TNHH Nam Sơn

Trụ sở: Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Ngành nghề
: Xây dựng
Giám đốc: Đinh Văn Chương – 1975
Vốn điều lệ: 1.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000121, ngày cấp: 21/1/2002

20. Công ty TNHH Nhật Tân

Trụ sở: Nhật Tân, Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Như Vững
Vốn điều lệ: 650 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 050786, ngày cấp: 26/3/1998

21. Công ty TNHH Phú Quý

Trụ sở: Ngã ba xã Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Khung nhôm kính, vận tải
Giám đốc: Đinh Công Dĩnh – 1964
Vốn điều lệ: 1.800 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000317, ngày cấp: 12/2/2004

22. Công ty TNHH Quang Dũng

Trụ sở: Xã Ba Sao, huyện Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác đá
Giám đốc: Hoàng Thị Hiền – 1974
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000265, ngày cấp: 15/8/2003

23. Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng và Xây dựng công trình giao thông

Trụ sở: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Ngành nghề: Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh tư liệu sản xuất, tiêu dùng
Giám đốc: Phạm Công Trí – 1970
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000003, ngày cấp: 20/03/2000

24. Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thi Sơn

Trụ sở: Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Ngành nghề
: Xây dựng
Giám đốc: Doãn Hữu Sử - 1959
Vốn điều lệ: 2.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000127, ngày cấp: 3/2/2002

25. Công ty TNHH Thanh Sơn

Trụ sở: Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Dịch vụ, nhà trọ, karaoke
Giám đốc: Phạm Văn Tường
Vốn điều lệ: 900 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 054559, ngày cấp: 28/02/1998

26. Công ty TNHH Thanh Sơn

Trụ sở: Xóm 1, Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác đá, xây dựng
Giám đốc: Phạm Thị Trâm - 20/7/71
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000323, ngày cấp: 2/3/2004

27. Công ty TNHH Thi Sơn

Trụ sở: Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: San lấp, xây dựng, khai thác đá
Giám đốc: Đinh Văn Hồng
Vốn điều lệ: 1.730 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 050795, ngày cấp: 6/2/1995

28. Công ty TNHH Thiên Sơn

Trụ sở: Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng
Giám đốc: Lê Ngọc Ất
Vốn điều lệ: 950 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 047714, ngày cấp: 5/4/1999

29. Công ty TNHH Thống Nhất

Trụ sở: xóm 5, QThừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng
Ngành nghề: Khai thác đá , vận tải hàng hóa
Giám đốc: Trần Thị Chuyền - 09/09/62
Vốn điều lệ: 970 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000297, ngày cấp: 24/12/2003

30. Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Long Hải

Trụ sở: Xã Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Môi giới thương mại
Giám đốc: Nguyễn Duy Hải - 14/01/68
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000230, ngày cấp: 5/5/2003

31. Công ty TNHH Tiến Sơn

Trụ sở: Bút Sơn, xã Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác đá
Giám đốc: Vũ Thị Duyên – 1961
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000259, ngày cấp: 15/7/2003

32. Công ty TNHH Toàn Thắng

Trụ sở: Quyển Sơn, Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng, san lấp, lắp đặt điện nước
Giám đốc: Đinh Đăng Thắng - 19/8/48
Vốn điều lệ: 700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000047, ngày cấp: 5/2/2001

33. Công ty TNHH Trịnh Xuân

Trụ sở: Thanh Nộn, Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Chế biến đá, vận tải
Giám đốc: Trịnh Đình Huỳnh – 1971
Vốn điều lệ: 525 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000034, ngày cấp: 30/10/2000

34. Công ty TNHH Trọng Tín

Trụ sở: Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng
Giám đốc: Dương Hồng Quảng
Vốn điều lệ: 692 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 050105, ngày cấp: 16/8/1999

35. Công ty TNHH Trung Dũng

Trụ sở: Đồng Hóa, Kim Bảng
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Trần Văn Hưởng
Vốn điều lệ: 1.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 049222, ngày cấp: 9/3/1998

36. Công ty TNHH Trung Hiếu

Trụ sở: Thôn 1, Phù Vân, Kim Bảng
Ngành nghề
: Sản xuất vật liệu xây dựng vận tải hàng hóa
Giám đốc: Lại Duy Hải Sinh – 1972
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000019, ngày cấp: 25/07/2000

37. Công ty TNHH Trường Giang

Trụ sở: Hồng Sơn, Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng khai thác chế biến đá
Giám đốc: Dương Hồng Ngàn - 15/5/58
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000330, ngày cấp: 9/4/2004

38. Công ty TNHH Vạn Phúc

Trụ sở: X6 xã Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Mua bán hàng hóa, vườn cảnh
Giám đốc: Nguyễn Thanh Nhàn - 06/02/74
Vốn điều lệ: 300 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000242, ngày cấp: 11/6/2003

39. Công ty TNHH Văn Tuyết

Trụ sở: Thanh Nộn, Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Vận tải, xây dựng khai thác đá
Giám đốc: Lê Thị Thuyết - 23/01/70
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000326 , ngày cấp: 11/3/2004

40. Công ty TNHH Việt Pháp

Trụ sở: Châu Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Sản xuất phân vi sinh, đại lý xăng dầu
Giám đốc: Vũ Văn Lũy
Vốn điều lệ: 1.700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 050103, ngày cấp: 21/9/1997

41. Công ty TNHH Xây dựng Anh Nghĩa

Trụ sở: Châu Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng
Giám đốc: Đinh Huy Giảng
Vốn điều lệ: 1.350 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 040242, ngày cấp: 31/12/1994

42. Công ty TNHH Xây dựng công trình 11

Trụ sở: Ph. Lâm, Đồng Hóa, Kim Bảng
Ngành nghề: Xây dựng san lấp mặt bằng
Giám đốc: Nguyễn Hữu Tình - 20/9/48
Vốn điều lệ: 1.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000083, ngày cấp: 28/6/2001

43. Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông 14

Trụ sở: Xã Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Khai thác đá và xây dựng
Giám đốc: Phạm Hồng Huân – 1986
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000306, ngày cấp: 2/1/2004

44. Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông 1-5

Trụ sở: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
Ngành nghề
: Xây dựng đại lý xăng dầu
Giám đốc: Phạm Quốc Tam - 08/10/52
Vốn điều lệ: 3.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000054, ngày cấp: 16/03/2001

45. Công ty TNHH Xây dựng công trình Quý Bạn

Trụ sở: Xóm 9, xã Nhật Tân, Kim Bảng
Ngành nghề: Xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Công Bạn - 6/6/53
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000072, ngày cấp: 7/5/2001

46. Công ty TNHH Xây dựng Công trình Giao thông Minh Thúy

Trụ sở: Khu 2, xã Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Vận tải hàng hóa, xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Thị Phương - 28/12/72
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000257, ngày cấp: 14/7/2003

47. Công ty TNHH xây dựng NBT

Trụ sở: Xóm 8 , xã Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Xuất nhập khẩu, xây dựng mua bán vật liệu xây dựng-HTD
Giám đốc: Nguyễn Bá Thành - 14/5/53
Vốn điều lệ: 1.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000355, ngày cấp: 15/5/2004

48. Công ty TNHH Xây dựng Công trình Giao thông và vận tải Thành Công

Trụ sở: Thanh Nộn, Thanh Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: vận tải
Giám đốc: Phạm Quang Chung – 1952
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000123, ngày cấp: 14/1/2002

49. Công ty TNHH Xuân Tiến

Trụ sở: Bút Phong, Liêm Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Kinh doanh vật liệu xây dựng - xây dựng.
Giám đốc: Trương Đình Tuyến – 1948
Vốn điều lệ: 750 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000119, ngày cấp: 2/1/2002

50. Công ty TNHH Xuân Tùng

Trụ sở: Xóm 7, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng
Ngành nghề
: Khai thác chế biến đá xây dựng
Giám đốc: Đỗ Văn Tùng - 12/10/73
Vốn điều lệ: 200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000081, ngày cấp: 21/06/2001

51. Liên doanh Khoáng sản Nam Thiên Sơn

Trụ sở: Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Đinh Văn Bạo – 1957
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000125, ngày cấp: 31/1/2002