Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dân số tỉnh Hà Nam

Dân số tỉnh Hà Nam
Tổng số hộ dân cư của tỉnh Hà Nam ước đến hết năm 2014 là 254.399 hộ. Tổng số nhân khẩu thường trú ước đến hết năm 2014 là 798.572 người.

 

 

Trình độ kinh tế, dân trí và trình độ văn hóa xã hội của dân cư phát triển khá cao, thu nhập và đời sống của đa số dân cư đã được cải thiện và nâng cao đáng kể. Đặc điểm nổi trội của cư dân và nguồn lực con người Hà Nam là truyền thống lao động cần cù, vượt lên mọi khó khăn để phát triển sản xuất, là truyền thống hiếu học, ham hiểu biết và giàu sức sáng tạo trong phát triển kinh tế, mở mang văn hóa xã hội. Đây là một nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.