Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Di tích tỉnh Hà Nam

Lịch sử - Văn hóa Di tích lịch sử - văn hóa  
Di tích tỉnh Hà Nam

Hà Nam có 1784 di tích: Trong đó có 551 ngôi đình, 490 ngôi chùa, 306 ngôi đền còn lại là miếu, phủ, văn chỉ, từ đường. Đến hết 7/2008, tỉnh Hà Nam có 105 di tích đã được Nhà nước xếp hạng: 64 cấp Quốc gia, 41 cấp tỉnh (xem danh mục)