Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp thành lập mới tăng 31,2% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp - Hợp tác - Đầu tư  
Doanh nghiệp thành lập mới tăng 31,2% so với cùng kỳ
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 471 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 5.468,7 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016. Các doanh nghiệp thành lập mới với nhiều ngành nghề, song chủ yếu là kinh doanh ngành nghề thương mại - dịch vụ. Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh có 128 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động và 31 doanh nghiệp giải thể; tăng 15,3% và bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh có 4.625 doanh nghiệp được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trong đó có 03 doanh nghiệp có vốn Nhà nước do tỉnh quản lý và 192 doanh nghiệp FDI)./.