Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp tư nhân huyện Bình Lục

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Bình Lục  
Doanh nghiệp tư nhân huyện Bình Lục

1. DNTN Cơ khí Quang Huy

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề
: Sản xuất cơ khí tiêu dùng
Giám đốc: Lê Hinh
Vốn điều lệ: 85 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001913, ngày cấp: 28/5/1993

2. DNTN Kiên Cường

Trụ sở: Ba Hàng, Tiêu Động, Bình Lục
Ngành nghề
: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Trọng Cường - 15/5/76
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000053, ngày cấp: 2/2/2004
Điện thoại: 868.817-0913.043.895

3. DNTN Mạnh Tiến

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề
: Đại lý xăng dầu
Giám đốc: Trần Thị Tuyên
Vốn điều lệ: 400 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001748, ngày cấp: 13/12/1995           

4. DNTN Trường Sinh

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề: Đại lý xăng dầu
Giám đốc: Vũ Công Sang
Vốn điều lệ: 335 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001726, ngày cấp: 2/7/1998

5. DNTN Vàng bạc Kim Trung

Trụ sở: Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
Ngành nghề
: Kinh doanh gia công vàng
Giám đốc: Phạm Thị Huê
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001798, ngày cấp: 24/12/1998

6. DNTN Vàng Thái

Trụ sở: Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục
Ngành nghề
: Kinh doanh vàng
Giám đốc: Trần Văn Thái - 04/7/1964
Vốn điều lệ: 1.000,270 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000026, ngày cấp: 9/12/2002
Điện thoại: 048-553-504 0913-076-693

7. DNTN Việt Cường

Trụ sở: Xóm 7, xã Trương An, Bình Lục
Ngành nghề
: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh - 03/10/1976
Vốn điều lệ: 1.294 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000048, ngày cấp: 29/01/2004
Điện thoại: 861-849 0912-123-886

8. DNTN Việt Hải

Trụ sở: Chợ Chủ, Ngọc Lũ, Bình Lục
Ngành nghề: Đại lý xăng dầu
Giám đốc: Lê Quang Việt – 1955
Vốn điều lệ: 270 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001807, ngày cấp: 1/2/2000