Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án " Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam

Dự án " Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam

1. Tên dự án: D án " Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế

3. Mục tiêu chính: Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Phủ Lý

4. Địa điểm đầu tư: Tỉnh Hà Nam

5. Tổng mức đầu tư:

6. Thời gian thực hiện: 2015

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Xem chi tiết thông tin dự án