Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thêu ren Thanh Hà dùng cho sản phẩm thêu ren của xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thêu ren Thanh Hà dùng cho sản phẩm thêu ren của xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

1. Tên dự án: Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thêu ren Thanh Hà dùng cho sản phẩm thêu ren của xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ

3. Mục tiêu chính: Thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Thêu ren Thanh Hà” nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường; góp phần nâng cao giá trị kinh tế, văn hóa của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Thêu ren Thanh Hà”

 4. Địa điểm đầu tư: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

5. Tổng mức đầu tư: 580.200.000 đồng

6. Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014 – 7/2016

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Xem chi tiết thông tin dự án