Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Bổ sung trang thiết bị, phần mềm bảo mật cho Trung tâm dữ liệu tỉnh (năm 2015)

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Dự án Bổ sung trang thiết bị, phần mềm bảo mật cho Trung tâm dữ liệu tỉnh (năm 2015)

  

1. Tên dự án: Bổ sung trang thiết bị, phần mềm bảo mật cho Trung tâm dữ liệu tỉnh (năm 2015).

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.

4. Thời gian thực hiện: 2015.

5. Tổng mức đầu tư: 100 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.

7. Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị triển khai.

Xem tiếp