Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Khu tưởng niệm Liệt sỹ núi Chùa, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm

Dự án Khu tưởng niệm Liệt sỹ núi Chùa, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên dự án: Khu tưởng niệm Liệt sỹ núi Chùa, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm

2. Tổng mức đầu tư: 34.729.582.000 đồng

3. Lĩnh vực: Khác

4. Loại dự án: C

5. Thời gian thực hiện: 2010-2013.

6. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương

Xem tiếp