Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH.11 huyện Lý Nhân, tuyến Lam Cầu - Chợ Chanh

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Dự án cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH.11 huyện Lý Nhân, tuyến Lam Cầu - Chợ Chanh

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH.11 huyện Lý Nhân, tuyến Lam Cầu - Chợ Chanh
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lý Nhân
3. Mục tiêu chính: Tạo điều kiện vận chuyển vật tư và nhân lực để cứu hộ đê sông Hồng, sơ tán nhân dân khi có sự cố, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương
4. Lĩnh vực chuyên môn: Công trình Giao thông
5. Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật
6. Thời gian thực hiện: 2014-2015
7. Tổng mức đầu tư: 46.312,000 triệu đồng
8. Tình trạng dự án: Chuẩn bị đầu tư