Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy tiên tập trung phát triển CN-TTCN

UBND các huyện, thành phố Huyện Duy Tiên  
Duy tiên tập trung phát triển CN-TTCN

Nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện Duy Tiên đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy CN-TTCN phát triển. Vì vậy, huyện đã xây dựng được một số khu công nghiệp và cụm tiểu thủ công nghiệp; các nghề truyền thống như  ươm tơ Chuyên Ngoại, dệt lụa Nha Xá, mây giang đan Ngọc Động, thêu ren Yên Bắc, làng trống Đọi Tam được duy trì và mở rộng; các nghề xay xát, chế biến lương thực…phát triển mạnh. Giá trị sản lượng CN-TTCN tăng trưởng với tốc độ cao.

Thời gian tới, Duy Tiên tiếp tục xây dựng, quy hoạch và đầu tư xây dựng một số cụm cn-ttcn của huyện và của xã, thị trấn; mở rộng nghề truyền thống, đồng thời phát triển nghề mới, dẩy mạnh sản xuất những mặt hàng có lợi thế và khả năng cạnh tranh cao. Huyện phấn đấu  100% các xã thị trấn có quỹ khuyến công để khuyến khích tạo điều kiện cho CN-TTCN phát triển nhanh hơn.