Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam có 74 di tích cấp quốc gia

Di tích lịch sử - văn hóa Di tích lịch sử  
Hà Nam có 74 di tích cấp quốc gia
1. Đình Thịnh Châu Hạ
- Địa chỉ: Xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 12/02/1999
2. Đình Triều Hội
- Địa chỉ: Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục,  tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 18/01/1988
3. Đình Công Đồng
- Địa chỉ: Thôn An Thái, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 02/3/1990
4. Từ đường Nguyễn Khuyến
- Địa chỉ: Thôn Vị Hạ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 30/12/1991
5. Đình, chùa Cổ Viễn
- Địa chỉ: Xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 25/01/1994
6. Đình Mai Động
- Địa chỉ: Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 20/7/1994
7. Đình Văn Phú
- Địa chỉ: Xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 16/01/1995
8. Từ đường Lương Quận Công Trần Như Lân
- Địa chỉ: Thôn Thượng Lương, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 16/01/1995
9. Đình Yên Đổ
- Địa chỉ: Xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 18/6/1997
10. Đình Vị Hạ
- Địa chỉ: Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 20/12/1997
11. Đình Mỹ Đôi
- Địa chỉ: Xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 24/01/1998
12. Đình Đinh
- Địa chỉ: Xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 12/02/1999
13. Đình, chùa Đạo Truyền
- Địa chỉ: Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 02/8/1999
14. Đình An Bài
- Địa chỉ: Xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 01/02/2000
15. Đình An Dương
- Địa chỉ: Xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 28/7/2000
16. Đình Tiên Lý
- Địa chỉ: Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 18/3/2001
17. Đình Bùi
- Địa chỉ: Xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 28/12/2001
18. Đình Chiềng
- Địa chỉ: Xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 30/12/2002
19. Đình, chùa Đồng Du Trung
- Địa chỉ: Xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 15/12/2004
20. Đình, chùa Ngọc Lũ
- Địa chỉ: Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/01/2006
21. Đình Tái Kênh
-  Địa chỉ: Thôn Tái 3, xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/01/2006
22. Đình Vị Thượng
- Địa chỉ: Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 22/01/2009
23. Đình Thanh Nghĩa
- Địa chỉ: Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 22/01/2009
24. Đình Nam
- Địa chỉ: Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 11/5/2010
25. Đình Cả
- Địa chỉ: Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 29/3/2012
26. Đình Tường Thụy
- Địa chỉ: Xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 18/01/1988
27. Đình Lũng Xuyên
- Địa chỉ: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 18/01/1988
28. Chùa Đọi Sơn
- Địa chỉ: Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 09/4/1992
29. Chùa Bạch Liên
- Địa chỉ: Thôn Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 09/4/1992
30. Chùa Khánh Long
- Địa chỉ: Thôn Bút Thượng, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 18/01/1993
31. Đình Khả Duy
- Địa chỉ: Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 24/3/1993
32. Đình Đá An Mông
- Địa chỉ: Xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 20/7/1994
33. Đình Ngô Xá
- Địa chỉ: Xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/02/1996
34. Đình Ngọc Động
- Địa chỉ: Xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/02/1996
35. Đền Lảnh Giang
- Địa chỉ: Thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 05/11/1996
36. Đền Yên Từ
- Địa chỉ: Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 01/02/2000
37. Đình Lê Xá
- Địa chỉ: Xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 15/12/2004
38. Đình Phương Thượng
- Địa chỉ: Xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 02/12/1992
39. Đình Thượng
- Địa chỉ: Thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 18/01/1993
40. Đền Trúc và Ngũ động Thi Sơn
- Địa chỉ: Thôn Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và thắng cảnh
- Thời gian xếp hạng: 25/01/1994
41. Chùa Bà Đanh và núi Ngọc
- Địa chỉ: Thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và thắng cảnh
- Thời gian xếp hạng: 20/7/1994
42. Đền Ba Dân
- Địa chỉ: Thôn Thụy Sơn, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 13/02/1996
43. Chùa Quế Lâm
- Địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/02/1996
44. Đình Phương Lâm
- Địa chỉ: Xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 24/01/1998
45. Đình Nhật Tân
- Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 24/4/2001
46. Đình Lạc Nhuế
- Địa chỉ: Xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/01/2001
47. Đình Văn Xá
- Địa chỉ: Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc
- Thời gian xếp hạng: 28/4/1962
48. Đền Trần Thương
- Địa chỉ: Xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và danh lam thắng cảnh
- Thời gian xếp hạng: 1989
49. Đền Bà Vũ
- Địa chỉ: Thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 24/3/1993
50. Đình Vĩnh Trụ
- Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 24/3/1993
51. Khu di tích đình Đồng Lư (Thượng, Trung, Hạ)
- Địa chỉ: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 11/9/1993
52. Đình Thọ Chương
- Địa chỉ: Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 09/12/1994
53. Đình, chùa Cao Đà
- Địa chỉ: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 05/11/1996
54. Đình, chùa Tế Xuyên
- Địa chỉ: Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 05/11/1996
55. Đình Vạn Thọ
- Địa chỉ: Xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 12/02/1999
56. Đình Mạc Hạ
- Địa chỉ: Xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 13/3/2001
57. Đình Ngò
- Địa chỉ: Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 28/12/2001
58. Đình Trác Nội
- Địa chỉ: Xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 15/12/2004
59. Đình Đức Bản Ngoại
- Địa chỉ: Xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 22/01/2009
60. Đình Chương Lương
- Địa chỉ: Thôn Chương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 22/01/2009
61. Đình, chùa Mạc Thượng
- Địa chỉ: Xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/01/2011
62. Đình Gia
- Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 26/01/2011
63. Đình, đền, chùa Nội Rối
- Địa chỉ: Thôn Nội Rối, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 29/3/2012
64. Kẽm Trống
- Địa chỉ: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Thắng cảnh
- Thời gian xếp hạng: 28/4/1962
65. Đình, chùa Châu
- Địa chỉ: Thôn Châu, Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và Thắng cảnh
- Thời gian xếp hạng: 05/02/1994
66. Đình Đống Cầu
- Địa chỉ: Xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 05/9/1994
67. Đình An Xá
- Địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 28/6/1996
68. Đình An Hòa
- Địa chỉ: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 07/5/1997
69. Đình Chảy
- Địa chỉ: Xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 24/01/1998
70. Đền Lăng
- Địa chỉ: Thôn Cõi, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Lịch sử
- Thời gian xếp hạng: 26/01/1999
71. Đình, đền Hòa Ngãi
- Địa chỉ: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 21/8/2000
72. Đình Cẩm Du
- Địa chỉ: Xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 20/4/2001
73. Đình Nguyễn Trung
- Địa chỉ: Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 27/12/2001
74. Đình Ô Cách
- Địa chỉ: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
- Loại hình: Kiến trúc nghệ thuật
- Thời gian xếp hạng: 15/12/2004