Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 0 giờ ngày 30/12/2016

Tin theo lĩnh vực Số hóa truyền dẫn  
Hà Nam sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 0 giờ ngày 30/12/2016
Theo Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hoá Truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo (Thông báo số 217/TB-BTTTT ngày 10/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông), tỉnh Hà Nam là một trong 08 tỉnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 0 giờ ngày 30/12/2016.