Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Số hóa truyền dẫn  
Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số hóa truyền hình là con đường tất yếu của truyền hình Việt Nam để bắt kịp thế giới. Không chỉ vậy, nó còn giúp hình thành thị trường truyền dẫn và phát sóng truyền hình số mặt đất nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội, tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, phục vụ tuyên truyền rộng rãi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến đông đảo người dân cả nước. Chính vì vậy, bên cạnh việc người dân tự trang bị phương tiện thu sóng truyền hình chuyển đổi theo công nghệ số, Nhà nước cũng hỗ trợ cho các hộ dân là những hộ nghèo, hộ cận nghèo thiết bị đầu thu truyền hình số để xem được chương trình trình truyền khi chuyển đổi số hóa truyền hình mặt đất

Theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, truyền hình tương tự mặt đất sẽ chính thức ngừng phát sóng sau thời điểm 24h ngày 31/12/2016 tại tỉnh Hà Nam.

Theo Thông báo số 32/TB-BTTTT ngày 03/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hà Nội sẽ ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất 03 kênh từ ngày 15/6/2016 và sẽ chính thức ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tất cả các kênh còn lại từ ngày 15/8/2016. Kết quả khảo sát, Hà Nam có 87 xã, phường, thị trấn bị ảnh hưởng khi Hà Nội ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất.

Theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc vệ tinh nếu đã có máy thu truyền hình tương tự và chưa sử dụng dịch vụ truyền hình số, truyền hình cáp, truyền hình Internet.

Khi Hà Nội ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất (ngừng phủ sóng 03 kênh vào ngày 15/6/2016, tất cả các kênh còn lại vào ngày 15/8/2016), Nhà nước hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 87 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 và đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Nội dung này đang được triển khai thực hiện. Theo số liệu bước đầu, trong đợt này Hà Nam có khoảng trên 20.000 hộ gia đình được hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Khi Hà Nam ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất (ngày 31/12/2016), Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh thuộc 87 xã, phường, thị trấn đã triển khai đợt 1 và các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 29 xã, thị trấn còn lại theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và đủ điều kiện nhận hỗ trợ./.