Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015

Các sở ban ngành Sở Tư pháp  
Hội nghị đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015
Sáng ngày 22/01/2016, tại Sở Nội vụ diễn ra hội nghị đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Đánh giá, xác định chỉ số CCHC; thành viên Hội đồng Đánh giá, xác định chỉ số CCHC; thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Đánh giá, xác định chỉ số CCHC…

Đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định việc tự đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2015 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Theo đó, công tác triển khai xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2015 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh; bảo đảm các yêu cầu đánh giá thực chất, khách quan, tương đối toàn diện các lĩnh vực CCHC, bước đầu tạo những chuyển biến theo hướng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá, phân loại CCHC năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cung cấp cho UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu thực hiện công tác CCHC thông tin khách quan và tương đối toàn diện kết quả, tình hình triển khai CCHC của các đơn vị trong năm  2015. Từ đó, đề ra biện pháp chỉ đạo, điều hành; xác định các lĩnh vực CCHC trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong thực hiện tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC, đặc biệt là việc cung cấp số liệu, tài liệu. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn trong nội bộ các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, thường xuyên nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, thu thập số liệu để đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số CCHC…

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung vào các vấn đề: CCHC gắn với thi đua - khen thưởng; các tiêu chí chấm điểm CCHC; phương pháp đánh giá chấm điểm CHCC, thẩm định lại kết quả chấm điểm…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá, xác định chỉ số CCHC - ông Bùi Quang Cẩm yêu cầu công bố công khai kết quả chấm điểm CCHC; rà soát các tiêu chí CCHC theo từng lĩnh vực; tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC;  tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của một số sở, ban, ngành; rà soát biên chế cán bộ công chức, viên chức, đề xuất phương án tinh giảm theo quy định; tham mưu liên thông TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vận hành một cửa liên thông, một cửa điển tử cấp tỉnh…/.