Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Đất đai và tài nguyên nước

Các ngành kinh tế Tài nguyên - Môi trường  
Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Đất đai và tài nguyên nước
Nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, và các kỹ năng về thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh, vừa qua, sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính (QPPL và TTHC) lĩnh vực Môi trường, Đất đai và tài nguyên nước.