Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng hoạt động trợ giúp pháp lý gần hơn với đời sống cơ sở

Tin tức - Sự kiện Chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam  
Hướng hoạt động trợ giúp pháp lý gần hơn với đời sống cơ sở
Năm 1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734 về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách, mở đầu giai đoạn 20 năm hình thành và phát triển của công tác TGPL trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh. Năm 1998, Trung tâm TGPL Nhà nước Hà Nam được thành lập và từ đó đến nay, hoạt động TGPL luôn có những đóng góp tích cực cùng sự đi lên của tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2006 khi Luật TGPL ban hành, hoạt động TGPL tại cơ sở trong tỉnh càng trở nên rõ nét hơn thông qua những đổi mới tích cực, phù hợp, thiết thực với nhu cầu của số đông quần chúng nhân dân.

               Cùng với lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động TGPL tập trung tham gia tích cực vào lĩnh vực tố tụng (hình sự và dân sư), tư vấn, hỗ trợ những đối tượng đặc thù (người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ vị thành niên, người khuyết tật…) trên địa bàn toàn tỉnh. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, hoạt động TGPL đã tư vấn, giúp đỡ cho hàng chục nghìn đối tượng, nội dung TGPL chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai và một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi của công dân. Vượt qua những khó khăn về cơ chế chính sách, mô hình hoạt động chưa có tiền lệ, kinh phí eo hẹp, chuyên môn nghiệp vụ hoàn toàn mới, hoạt động TGPL tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần duy trì ổn định tình hình, tạo đà cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, hoạt động TGPL trong tỉnh cần tiếp tục kiên trì thực hiện những mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chuyên nghiệp, hướng tới phục vụ số đông người dân tại cơ sở và tích cực tham gia TGPL trong hoạt động tố tụng. Cụ thể: Triển  khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; tăng cường thông tin tuyên truyền về TGPL tại cơ sở, tập trung ưu tiên đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã xây dựng nông thôn mới, xã trọng điểm về HIV/AIDS; tích cực phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương nhằm nâng cao số lượng, chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng… qua đó, thiết thực góp phần giữ vững ổn định ở từng địa bàn cơ sở./.