Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Lý Nhân - Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

UBND các huyện, thành phố Huyện Lý Nhân  
Huyện Lý Nhân - Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

I. Đánh giá tổng quát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Giai đoạn 1996 - 2003, tốc độ tăng trưởng kinh tế giữ mức ổn định, tăng trung bình 7%-8%/năm. GDP bình quân tăng 6,7%/năm. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 418 kg/người/năm. Năm 1996, thu nhập bình quân đầu người đạt 1,6 triệu đồng/người. Năm 2003 đạt 2,8 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Năm 1996 ngành nông nghiệp - thủy sản chiếm 59,1%, năm 2003 giảm còn 50,84: công nghiệp - xây dựng 21,2% năm 1996 tăng lên 23,22% năm 2003; thương mại - dịch vụ chiếm 19,7% năm 1996 tăng lên 25,95% năm 2003.

Giáo dục - đào tạo của Lý Nhân phát triển cả về quy mô trường lớp lẫn chất lượng đào tạo. Là quê hương của phong trào "hai tốt"; huyện có 13 trường (11 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở) được công nhận chuẩn quốc gia, đặc biệt trường trung học cơ sở Bắc Lý được Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Huyện đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm học 1999 - 2000. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, đến nay, Lý Nhân có 23/23 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hóa; có 58 làng và 56 đơn vị được công nhận là làng văn hóa và đơn vị văn hóa (cấp tỉnh: 48 làng văn hóa và 43 đơn vị văn hóa, 10 làng văn hóa và 13 đơn vị văn hóa cấp huyện); có 37.210 gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ được quan tâm, đầu tư. 19/23 trạm y tế xã có bác sỹ. Hàng năm tỷ suất sinh giảm 0,5 - 0,6%o. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 12% vào năm 1996 và 14,78% vào năm 2002 (theo chuẩn mới).

II. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

 Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Xưởng dệt ở Hòa Hậu, Lý Nhân
Năm 1996, giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 75 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994), năm 2003 là 126 tỷ đồng. Hiện nay huyện vẫn duy trì phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống như dệt ở xã Hòa Hậu, làm bánh đa nem ở xã Nguyên Lý, sản xuất đồ mộc ở xã Nhân Khang, Xuân Khê, đan cót ở xã Đạo Lý... Việc phát triển các ngành nghề truyền thống vừa giúp tăng thu nhập cho người dân, vừa góp phần giải quyết công ăn việc làm cho số lượng lớn lao động trong lúc nông nhàn.

Hiện nay, huyện Lý Nhân đang tiến hành xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp tại xã Hòa Hậu, dần mở rộng ra các địa phương khác như ở Đồng Lý, Phú Phúc, Nhân Bình nhằm thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng phát triển các ngành nghề truyền thống của huyện.

Nông nghiệp - thủy sản

Năng suất lúa ở Lý Nhân ngày càng tăng
Năm 1996, tổng sản lượng lương thực quy thóc là 64.484 tấn, năm 2003 là 77.396 tấn. Thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 4.500 tấn (năm 1996) tăng 6.747 tấn (năm 2003). Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản cũng được đầu tư phát triển.

Thương mại - dịch vụ - du lịch

Thương mại - dịch vụ - du lịch bước đầu phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Thơng mại - dịch vụ - du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng tăng từ 19,7% (năm 1996) tăng lên 25,94% (năm 2003). Các ngành dịch vụ tín dụng ngân hàng từng bước được phát triển.