Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiến pháp  
Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 17/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Đất đai năm 2013, ngày 27/02/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Hiến pháp) trên địa bàn tỉnh.

Về mục đích, yêu cầu: Triển khai đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả nội dung của Hiến pháp đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; xác định rõ nội dung công việc, lộ trình và thời gian thực hiện, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

Thời gian tổ chức hội nghị phổ biến nội dung Hiến pháp vào tháng 3/2014. Hội nghị ở tỉnh được tổ chức tại hội trường UBND tỉnh. Hội nghị tổ chức ở các sở, ban, ngành; hội nghị ở cấp huyện, cấp xã được tổ chức tại hội trường của các cơ quan, đơn vị; các đại biểu tập trung theo dõi trên kênh truyền hình Hà Nam cùng với hội nghị do UBND tỉnh tổ chức.

Sở Tư pháp có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức hội nghị của UBND tỉnh; tổ chức rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ở trung ương; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền về nội dung của Hiến pháp; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện kế hoạch.

Thông tin chi tiết được ghi rõ trong Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh Hà Nam.