Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri tại kỳ họp thứ 9

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư tri tại kỳ họp thứ 9