Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Không xem xét lại đề nghị của ông Kiều Ngọc Anh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Không xem xét lại đề nghị của ông Kiều Ngọc Anh