Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND các huyện, thành phố Huyện Kim Bảng  
Kim Bảng Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian qua, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Kim Bảng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương luôn coi công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một biện pháp hữu hiệu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo các cấp, các

      Thời gian qua, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Kim Bảng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương luôn coi công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một biện pháp hữu hiệu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan đã tổ chức tiếp 445 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, tiếp nhận 49 đơn khiếu tố nội dung chủ yếu lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng… Qua các phiên tiếp dân, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự cơ sở từ đó chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. Đến nay 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành trong huyện giải quyết.