Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số kết quả nổi bật của Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Hà Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các ngành kinh tế Khoa học - Công nghệ  
Một số kết quả nổi bật của Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Hà Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam; sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; sự nhất trí cao của các hội thành viên, hội viên và đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Hà Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tập trung trí tuệ, nắm bắt thuận lợi, năng động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội lần thứ nhất đã đề ra, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội.