Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (19/11/2015)

Các ngành kinh tế Tài nguyên - Môi trường  
Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (19/11/2015)
Ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tham mưu UBND tỉnh quản lý 6 lĩnh vực: Đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản, nước, khí tượng thuỷ văn, môi trường. Do vậy, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành cũng trên 6 lĩnh vực quản lý.